Miljöpolicy

Tunstall är en miljöaktiv partner och tjänsteleverantör som systematiskt bidrar till en långsiktig ekonomisk och miljömässigt hållbar utveckling.

 

Ledningen motiverar medarbetarna så att miljöarbetet kontinuerligt förbättras och så att en högre miljöprestanda uppnås kontinuerligt. Detta görs också genom att följa interna och externa krav och tillämplig lagstiftning.


Tunstall strävar efter att leverera produkter och lösningar som är miljövänliga; genom minskad konsumtion av råvaror, återvinning och återanvändning av produkter och genom att använda energi effektivt ur miljösynpunkt. Våra viktigaste produktleverantörer och tjänsteleverantörer är också certifierade enligt ISO 14001.

Batterier som används i Tunstalls produkter är av godkänd sort och våra förpackningsmaterial för säkerhetsprodukter har maximal mängd återvunnet papper.
Vi återvinner batterier och IT-utrustning och vi anställer transporter som har transporttillstånd för farligt avfall
Tunstall använder ny teknik för online kommunikation för att minska behovet av resande.

Ledningen motiverar medarbetarna så att miljöarbetet kontinuerligt förbättras och så att en högre miljöprestanda uppnås kontinuerligt. Detta görs också genom att följa interna och externa krav och tillämplig lagstiftning.

Vi åtar oss att följa lagar och krav, förhindra förorening, skydda miljön och förebygga ohälsa och olyckor och ständigt utveckla vårt ledningssystem

Kvalitetsprodukter innebär livslängd, en av de viktigaste aspekterna av miljö- och resursreducering!

 

Environmental policy

 Tunstall is an environmentally active partner and service provider that systematically contributes to a long-term economic and environmentally sustainable development. 

The management motivates employees so that environmental work is continually improved and so that a higher environmental performance is achieved continuously. This is also done by following internal and external requirements and applicable legislation.

Tunstall strive to deliver products and solutions that are environmentally friendly; by a reduced consumption of raw materials, recycling/re-purposing products and by using energy as efficiently from an environmental point of view. Our most significant product suppliers and service providers are also certified according to ISO 14001.

Batteries used in Tunstall's products are all of the approved type and our packaging materials for safety products have the maximum amount of recycled paper.
We recycle batteries and IT equipment and we hire transports who hold transport permits for hazardous waste
Tunstall utilizes new technologies for online communication in order to reduce the need for traveling. 

The management motivates employees so that environmental work is continually improved and so that a higher environmental performance is achieved continuously. This is also done by following internal and external requirements and applicable legislation. 

We undertake to comply with laws and requirements, prevent pollution, protect the environment and prevent ill health and accidents and constantly develop our management system

Quality products means longevity, one of the most important aspects of environmental and resource reduction!